6th – 4th Kyu

6th Kyu

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Forward gyaku zuki
Back age uke gyaku zuki
Forward soto uke gyaku zuki
Back shuto uke
Forward uchi uke gyaku zuki
Back gedan barai gyaku zuki
Forward mae geri
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA
Heian Sandan

5th Kyu

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Forward gyaku zuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi
Back shuto uke nukite
Forward uchi uke gyaku zuki
Forward gedan barai gyaku zuki
Forward mae geri oi zuki
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA
Heian Yondan

 

4th Kyu

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Forward gyaku zuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi
Back shuto uke nukite
Forward uchi uke gyaku zuki
Forward gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki
Forward mae geri oi zuki
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)
Forward ushiro geri

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri & mawashi geri)

KATA
Heian Godan